O nama
 
Agencija ima sljedeće opće akte:

(a) Statut,
(b) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Agencije
(c) Pravilnik o radu Agencije,
(d) Pravilnik o plaćama i materijalnim pravima zaposlenika Agencije,
(e) Pravilnik o materijalnim troškovima Agencije
(f) Poslovnik o radu Upravnog Vijeća Agencije,
(g) Pravilnik o tajnosti podataka Agencije
(h) Pravilnik o postupanju s predstavkama na objavljene rezultate sigurnosnih istraga i/ili sigurnosnih preporuka
(i) Pravilnik o utvrđivanju Liste neovisnih stručnjaka i vještaka
(j) druge opće akte sukladno Zakonu, Zakonu o ustanovama i drugim propisima te ovom Statutu.