O nama
 
Agencijom upravlja Upravno vijeće koje se sastoji od tri člana od kojih je jedan predsjednik Upravnog vijeća, a jedan zamjenik predsjednika.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se nakon provedenog javnog natječaja koji provodi Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.
Predsjednika, zamjenika predsjednika i člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na način i pod uvjetima koji su propisani Zakonom i Statutom Agencije.

Članove Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine, te iste osobe mogu biti ponovno imenovane.

Članovi Upravnog vijeća svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa u Agenciji.

Upravno vijeće nema izvršne ovlasti, kao ni ovlast za nametanje mjera na koje su Zakonom i ovim Statutom ovlašteni ravnatelj i glavni istražitelji Agencije.

Upravno vijeće upravlja Agencijom te u okviru svog djelokruga rada obavlja sljedeće poslove:
  • uz prethodnu suglasnost Vlade Republike hrvatske donosi Statut i druge opće akte Agencije,
  • donosi godišnji program rada i razvoja Agencije te nadzire njegovo izvršavanje,
  • donosi financijski plan poslovanja Agencije te nadzire njegovo izvršavanje,
  • donosi završni račun Agencije,
  • raspisuje natječaj za izbor ravnatelja i zamjenika ravnatelja te imenuje i razrješava ravnatelja i zamjenika ravnatelja,
  • sklapa ugovor o radu s ravnateljem i zamjenikom ravnatelja,
  • daje suglasnost za imenovanje i razrješenje glavnih istražitelja,
  • odlučuje o zaduživanju i preuzimanju obveza Agencije iznad iznosa za koji nije ovlašten ravnatelj Agencije,
  • daje tumačenje iz članka 51. Statuta Agencije
  • odlučuje o svim pitanjima koja se odnose na upravljanje Agencijom i o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i Statutom Agencije.

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 15. siječnja 2015. godine, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju, imenovala je članove Upravnog vijeća Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu: Davor Poljak (predsjednik), Boris Milec (zamjenik predsjednika) i Damir Šebetić (član).